Річна регулярна інформація

Звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Перший Заступник Генерального директора       Дiденко Дмитро Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00479907
4. Місцезнаходження
Одеська , Малиновський, 65078, м. Одеса, вул. Космонавтiв, 32
5. Міжміський код, телефон та факс
048 766-18-92 (048) 766-18-67
6. Електронна поштова адреса
info@umbs.od.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi ВДЦПФР № 82   30.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.umbs.od.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки П. 3 Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювався , оскiльки Товариство не є учасником жодних юридичних осiб.
П. 4 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювався, оскiльки посада вiдсутня.
П. 5 Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювався, оскiльки Товариство послугами рейтингового агентства за звiтнiй перiод не користувалось.
П. 10 Iнформацiя про дивiденди не заповнювався, оскiльки Товариством за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися.
П. 12 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента.
П. 12 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом.
П. 12 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалися, так як за звiтнiй перiод облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери Товариство не випускало.
П. 12 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не було включено, так як власнi акцiї емiтентом не викуповувалися.
П. 14 4) та П. 14 5) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та п. iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, не були включенi, тому що Товариство не займається виробництвом та реалiзацiєю видiв продукцiї, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї. газу та води за класифiкаторами видiв економiчної дiяльностi.
П. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не включено в звiт, оскiльки Товариство за звiтнiй перiод боргових цiнних паперiв не випускало.
П. 16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не включено, оскiльки за звiтнiй перiод iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не виникало.
П. 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. П. 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття та п. 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутнi в звiтi, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй.
П. 21 Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та п. 22 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не включенi, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв.
П. 23. Основнi вiдомостi про ФОН, п. 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, п. 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, п. 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та п. 27. Правила ФОН не заповненi оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
До п. 30. Пiдприємство складає звiтнiсть за МСБО.
П. 32. Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не заповнений. Оскiльки Товариство не випускало цiльовi облiгацiї виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.
     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 №320528
3. Дата проведення державної реєстрації
16.05.1996
4. Територія (область)
Одеська
5. Статутний капітал (грн)
21477.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
25.000046560000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованного нерухомого майна
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2) МФО банку
328704
3) поточний рахунок
26000060118792
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна дiяльнiсть АВ № 358900 02.11.2007 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 02.11.2012
Опис Термiн дiї не планується подовжувати
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промiнмет» 32228523 49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Набережна Ленiна, буд. 29А 24.863435300000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сонго» 32433673 52005Україна селище Ювiлейне вул. Дружби, буд. 2 23.596638260000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Бiзнес-Iнвест» 20301755 49094Україна м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32 18.243935370000
Державна акцiонерна компанiя «Укрмедпром» 31106596 03115Україна м. Київ проспект Перемоги, буд. 120 25.000046560000
4 юридичнi особи — резиденти     2.36913909
1 юридична особа — нерезидент     2.79205662
Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
108 фiзичних осiб   3.1347488
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисенко Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, спецiальнiсть-Праця i фiзика, квалiфiкацiя-вчитель працi i фiзики
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «РК»ЛIДЕР», фахiвець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2013 3
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: — затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; — пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; — прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; — прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; — прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; — прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; — затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; — обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора; — затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; — прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; — обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; — обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; — обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 цього Статуту; — визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту; — вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; — вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; — прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; — визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; — прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; — надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; — затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); — прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв; — прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб?єктiв господарювання; — прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; — прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об?єктiв; — аналiз дiй Генерального директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; — встановлення лiмiту (розмiру суми) для Генерального директора на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; — надання попередньої згоди Генеральному директору на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою на здiйснення таких правочинiв; — затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств ? юридичних осiб;- — — визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; — iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства. Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту. Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; — викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; — вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; — приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов?язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; — призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); — здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення «Про Наглядову раду» та iнших внутрiшнiх нормативних актiв. Товариством, протягом 2013 року винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агарков Євгенiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища, спецiальнiсть Правознавство, квалiфiкацiя юрист
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд, секретар судового засiдання.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2013 3роки
9) Опис
Агарков Євгенiй Юрiйович був обраний на посаду члена наглядової ради Загальними зборами, якi вiдбулись 27.11.2013 р. Агарков Є. Ю. переведений з посади Голови Ревiзiйної комiсiї на посаду члена наглядової ради згiдно протоколу чергових загальних зборiв ВАТ «ПII «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» вiд 04.02.2011 р. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: — затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; — пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; — прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; — прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; — прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; — прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; — затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; — обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора; — затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; — прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; — обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; — обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; — обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 цього Статуту; — визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту; — вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; — вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; — прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; — визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; — прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; — надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; — затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); — прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв; — прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб?єктiв господарювання; — прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; — прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об?єктiв; — аналiз дiй Генерального директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; — встановлення лiмiту (розмiру суми) для Генерального директора на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; — надання попередньої згоди Генеральному директору на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою на здiйснення таких правочинiв; — затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств ? юридичних осiб;- — — визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; — iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства. Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту. Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; — викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; — вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; — приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов?язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; — призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); — здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення «Про Наглядову раду» та iнших внутрiшнiх нормативних актiв. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; д) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; е) приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов?язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; є) призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); ж) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення ‘Про Наглядову раду’ та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Товариством, протягом 2013 року винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитренко Олександр Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, спецiальнiсть Правознавство, квалiфiкацiя юрист
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Юнiкс», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2013 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: — затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; — пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; — прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; — прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; — прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; — прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; — затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; — обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора; — затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; — прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; — обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; — обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; — обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 цього Статуту; — визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту; — вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; — вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; — прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; — визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; — прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; — надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; — затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); — прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв; — прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб?єктiв господарювання; — прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; — прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об?єктiв; — аналiз дiй Генерального директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; — встановлення лiмiту (розмiру суми) для Генерального директора на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; — надання попередньої згоди Генеральному директору на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою на здiйснення таких правочинiв; — затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств ? юридичних осiб;- — — визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; — iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства. Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту. Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; — викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; — вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; — приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов?язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; — призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); — здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення «Про Наглядову раду» та iнших внутрiшнiх нормативних актiв. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; д) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; е) приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов?язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; є) призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); ж) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення ?Про Наглядову раду? та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Товариством, протягом 2013 року, члену наглядової ради винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акiмова Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища, спецiальнiсть Психологiя, Правознавство, квалiфiкацiя психодог-викладач, юрист
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Техносервiс», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2013 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: — затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; — пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; — прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; — прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; — прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; — прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; — затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; — обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора; — затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; — прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; — обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; — обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; — обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п. 6.21 цього Статуту; — визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до п. 9.1.12 цього Статуту; — вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; — вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акцiонерного товариства, в якому Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов’язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання; — прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; — визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; — прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгачем або депозитарiєм цiнних паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг; — надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного або контрольного пакета акцiй; — затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв Товариства); — прийняття рiшення про придбання часток (акцiй, корпоративних прав) в статутних капiталах iнших господарюючих суб?єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих субєктiв; — прийняття рiшення про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв) iнших суб?єктiв господарювання; — прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; — прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об?єктiв; — аналiз дiй Генерального директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; — встановлення лiмiту (розмiру суми) для Генерального директора на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо) без попереднього їх узгодження зi Наглядовою радою; — надання попередньої згоди Генеральному директору на здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою на здiйснення таких правочинiв; — затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств ? юридичних осiб; — визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; — iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; — винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства. Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту. Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; — вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; — викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; — вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; — забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; — приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обовязковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; — призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); — здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення «Про Наглядову раду» та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариством, протягом 2013 року, винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Ульяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
4) рік народження**
0
5) освіта**
Iнформацiя не надана
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з iнвестицiйних питань ТОВ «Капiтал-Стандарт».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2013 3роки
9) Опис
Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Наглядової ради; головує на засiданнях Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi «Про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд Генерального директора будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати Генерального директора для звiтiв та давати оцiнку його дiяльностi; г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; д) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; е) приймати рiшення, обов?язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов?язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України; є) призначати на посади керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства (фiнансовий, комерцiйний, тощо); ж) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення ?Про Наглядову раду? та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Товариством, протягом 2013 року винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiдгорнов Геннадiй Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з iнвестицiйних питань ТОВ «Капiтал-Стандарт»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2011 3 роки
9) Опис
Генеральний директор Товариства виконує функцiї, покладенi на нього, як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: — затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; — забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; — органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; — органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; — органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; — розробляє умови колективного договору; — виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор Товариства у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi: — представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судах, в iнших судових установах; — укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису вiдповiдно до його компетенцiї; — укладати правочини щодо розпорядження майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; — видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; — вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; — пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; — видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; — визначати склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; — здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради. Генеральний директор Товариства в межах своєї компетенцiї: — планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; — розробляє поточнi фiнансовi звiти; — надає звiти про свою дiяльнiсть на вимогу Наглядової ради Товариства; — — приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв/одиниць, окрiм керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства та керiвникiв основних пiдроздiлiв/одиниць ; — виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; — приймає рiшення про здiйснення правочинiв (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо) якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою; — виходить з поданням до Наглядової ради Товариства щодо надання нею попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладання угод про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв тощо), якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою; — органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; — органiзовує збут продукцiї, робiт та послуг; — взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; — органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; — органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; — органiзовує облiк кадрiв; — органiзовує роботу фiлiй, представництв; — органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу; — готує проекти Статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; — органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; — контролює стан примiщень, споруд, обладнання; — контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; — органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; — делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства; — виконує, покладенi на виконавчий орган Товариства, рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства; — здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням ?Про Генерального директора Товариства?; — готує та затверджує внутрiшнi iнструкцiї та правила, що стосуються господарської та поточної дiяльностi Товариства; — дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; — узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень з цих питань. Заробiтна плата у 2013 роцi нараховувалась згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової ради Дмитренко Олександр Васильович Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала 2 0.000093122 2 0 0 0
Член наглядової ради Акiмова Тетяна Сергiївна Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала 2 0.000093122 2 0 0 0
Голова наглядової ради Сидоренко Ульяна Вiкторiвна Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала 0 0.000000000 0 0 0 0
Генеральний директор Пiдгорнов Геннадiй Геннадiйвич Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член наглядової ради Борисенко Iгор Вiкторович Немає Немає посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала 2 0.000093122 2 0 0 0
Усього 6 0.000279366 6 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Промiнмет» 32228523 49000 Україна Дніпропетровська м.Днiпропетровськ вул. Набережна Ленiна, буд. 29А 533992 24.863435300000 533992 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Бiзнес-Iнвест» 20301755 49094 Україна Дніпропетровська м.Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 32 391825 18.243935370000 391825 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сонго» 32433673 52005 Україна Дніпропетровська селище Ювiлейне вул. Дружби, буд. 2 506785 23.596638260000 506785 0 0 0
Державна акцiонерна компанiя «Укрмедпром» 31106596 03115 Україна Київська м. Київ проспект Перемоги, буд. 120 536926 25.000046560000 536926 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
    0 0 0 0 0 0
Усього 1969528 91.70405549 1969528 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2014
Кворум зборів** 96.7579
Опис Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

10.     Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11.     Внесення змін до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiï.

12.     Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13.     Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанiя «Iнгосстрах»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33248430
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська немає м. Днiпропетровськ вул. наб. Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ№584784, АВ№584799
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011
Міжміський код та телефон 0( 800)500-801
Факс 0( 800)500-801
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Лiцензiя АВ №584784, АВ №584799, виданi 02.08.2011 Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи АКФ “Грантье у виглядi ТОВ
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження 65012 Україна Одеська Приморський район м. Одеса вул. Велика арнаутська, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Рiшення Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (048) 324698
Факс (048) 324698
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. за № 227/3.1
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ТОВ ФК «Гамбiт»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30458125
Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська немає м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АЕ 263351
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 056 236-90-78
Факс 056 236-90-78
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Лiцензiя АЕ 263351 вiд 03.09.2013, видана НКЦПФР
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ТОВ Депозитарний Центр «ПРИДНIПРОВ’Я»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31037030
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська обл. Дніпропетровськ вул. Челюскіна, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АE №294699
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон 0562 36-07-85
Факс 0562 38-53-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Лiцензiя АE № 294699 вiд 27.01.2015, видана НКЦПФР.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна, Подільський район, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№271467, АЕ№271447
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015 05.03.2015
Міжміський код та телефон (044)279-13-25
Факс (044)279-13-22
Вид діяльності Надання послуг у галузi технічного захисту інформації (згідно з переликом, що визначається Кабінетом Міністрів України) в частині; оцінювання захищеності інформації.

Надання послуг у галузі  криптографiчного захисту iнформацiї (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається  Кабінетом міністрів України)

Опис Лiцензiя АЕ №271467 вiд 03.03.2015р, АЕ №271447 вiд 05.03.2015р. видани Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ПрАТ “Київський Страховий  Дім»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25201716
Місцезнаходження 04053 Україна Київська обл., м.  Київ,  вул. Артема,  буд. 37/41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №546718, АВ №584782
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.07.2010, 11.08.2011
Міжміський код та телефон (044) 251-12-00
Факс  
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Лiцензiя АВ №546718 вiд 26.07.2010р,  АВ № 584782 вiд 11.08.2011р , видана Державноюкомiс iєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ПрАТ «Приднiпровська Фондова Бiржа»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25535920
Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 533914
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.05.2010р.
Міжміський код та телефон   (0562) 361-360
Факс   (0562) 361-351
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис Ліцензія АВ № 533914 від 11.05.2010р, видана Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи ПрАТ “Українська пожежно-страхова компанія»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20602681
Місцезнаходження 04080 Україна Київська обл., м.  Київ,  вул. Фрунзе,  буд. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №584510
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011
Міжміський код та телефон (044) 463-6421
Факс (044) 417-1615
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Лiцензiя АВ № 584510 вiд 15.06.2011р.  видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.01.2011 05/15/1/11 Одеське териториальне управлiння ДКЦПФР UA4000110795 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 0.010 2147700 21477.000 100.000000000000
Опис У 2014 роцi випуск акцiй не здiйснювався. Лiстiнг/делiстiнг акцiй на фондових бiржах не вiдбувався. Розмiщення (вiдчуження) цiнних паперiв Товариством жодним способом не вiдбувалося. Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках Товариством не здiйснювалася.
 

 

XI. Опис бізнесу

Рiшенням Одеської мiської Ради на земельнiй дiлянцi площею до 1,0 га була збудована 4-поверхова будiвля, поряд з якою у 1976 р. була побудована 11-поверхова будiвля. Iнститут «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» створений у листопадi 1962 року як фiлiя Державного iнституту «Гiпрогiдролiз» (м. Ленiнград). У 1963 роцi отримав статус Державного iнституту Головного управлiння мiкробiологiчної промисловостi при Радi Мiнiстрiв СРСР. З 1986 р. входить до складу Мiнiстерства медичної i мiкробiологiчної промисловостi СРСР. У 1991 р. Увiйшов до складу Концерну «Укрмедбiопром», а потiм до складу Державного Комiтету медичної i мiкробiологiчної промисловостi України. ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» засноване Наказом Держкоммедбiопрому № 7 вiд 18.01.1995 р. шляхом перетворення Державного проектно-пошукового iнституту «Пiвдендiпробiосинтез», вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 р. №210/93 «Про корпоратизацiю пiдприємств». 04.02.2011 р. на пiдставi Протоколу №1/2011 загальних зборiв акцiонерiв у ВАТ «ПII «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» було змiнено назву з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ».
 
Органiзацiйна структура пiдприємства акцiонерного Товариства: -наглядова рада; -ревiзiйна комiсiя; -адмiнiстрацiя, очолювана Генеральним директором; -бухгалтерiя; -вiддiл головного енергетика; -канцелярiя; -вiддiл кадрiв; -архiв; -юридична служба; -господарчiй вiддiл; -майстерня iз зварювальним, сантехнiчним, електротехнiчним та слюсарними вiддiлками; -транспортний пiдроздiл; -служба охорони працi та нагляду за безпеченою експлуатацiєю будiвель та споруд. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдносно попереднього звiтного перiоду не вiдбувалося.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних спiвробiтникiв — 12 чоловiк; середня чисельнiсть спiвробiтникiв за сумiсництвом — 2 людини; кiлькiсть спiвробiтникiв, що працюють за графiком неповного робочого дня — 12 чоловiк, неповного робочого тижня — 1 людина. Фонд оплати працi всiх спiвробiтникiв — 320,7 тис. грн., штатних-298,2 тис. грн. в 2014 роцi. Протягом року було звiльнено — 1 людини, на роботу прийнято — 2 людини. Фонд оплати працi всiх спiвробiтникiв в 2013 роцi склав — 315,4 тис. грн., штатних — 293,9 тис.грн.
 
Пiдприємство не належить до жодних об`єднань.
 
Пiдприємство не веде спiльну дiяльнiсть.
 
Протягом звiтного перiоду пропозiцiй щодо реорганiцiї з боку третiх осiб не надходило.
 
У 2014 роцi на пiдприємствi впровадилися такi форми, методи, норми та процедури, якi стосуються облiкової полiтики пiдприємства. Форма облiку: — Застосовувалась комп’ютерна бухгалтерська програма «1С Предприятие» версiя 7.7 «Бухгалтерский учет для Украины». Вiдповiдальнiсть за рiвень вiдповiдностi реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї й узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп’ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства — Нарахування заробiтної плати виконувалось з застосуванням комп’ютерної програми «Зарплата ВТ. Clipper 5.3» — Застосовувався для здiйснення електронних платежiв електронний розрахунково-iнформацiйний програмний продукт (ЕРIПП) «Приват24», який надаєтся фiлiєй «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанку» згiдно договору вiд 01.09.2006р. № 002СI2. Щоденно роздруковувались виписки по грошових рахунках пiдприємства. Платiжнi доручення роздруковувались в разi необхiдностi надання їх копiй на вимогу iнших органiзацiй або, якщо з допомогою ЕРIПП неможливо здiйснити платiж. — Використовувалось для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства рахунки класу 9. — Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi проводилась аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою. — Органiзувався аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей таким чином за пiдроздiлами: — У бухгалтерiї — у кiлькiсно-сумовому вимiрi; — У пiдроздiлах — у кiлькiсному вимiрi. Методи, норми та процедури: 1. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. 2. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО Застосовувати аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО МСФЗ (IAS IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. 3. Установити межу суттєвостi для: окремих об’єктiв облiку, що належать до активiв, зобов’язань та власного капiталу пiдприємства, 5 % пiдсумку всiх активiв, зобов’язань i власного капiталу вiдповiдно; окремих видiв доходiв i витрат 2 % чистого прибутку (збитку) пiдприємства; проведення переоцiнки або зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмiрi 10 % такого вiдхилення; визначення подiбних активiв рiзниця мiж справедливою вартiстю об’єктiв обмiну не повинна перевищувати 10 %; статей фiнансової звiтностi 500 грн. 4. Установити тривалiсть операцiйного циклу для: операцiй з надання в оренду нежитлових примiщень та iншого майна пiдприємства один мiсяць. 5. Вiдображати вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов’язання у рiчнiй фiнансовiй звiтностi з дати набрання чинностi П(С)БО «Податковi рiзницi». 6. При перерахуваннi доходiв, витрат i грошових коштiв, виражених в iноземнiй валютi, середньозважений валютний курс не застосовувати. 7. Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв, встановлення строку корисного використання об’єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї створити постiйно дiючу експертну технiчну комiсiю. 8. Матерiальнi активи, термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, а вартiсть з 01.01.2011р. — менше 1000 грн., з 01.01.2012р. менше 2500 грн., вважати iншими необоротними матерiальними активами. 9. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати методи амортизацiї та лiквiдацiйну вартiсть, затвердженi протоколом засiдання постiйно дiючої експертної технiчної комiсiї. Зокрема, на пiдприємствi можуть бути установленi такi методи нарахування амортизацiї: для об’єктiв основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi що облiковуються за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її вiдновлення, що визнаються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 28 «Зменшення корисностi активiв», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за N 35/10315 ? з 01.01.2011р. по 31.03.2011р. — податковий метод; з 01.04.2011р.- прямолiнiйний метод; для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв у розмiрi 100 % вартостi таких об’єктiв у першому мiсяцi їх використання; для iнших необоротних матерiальних активiв ? прямолiнiйний метод. 10. Проводити переоцiнку тих об’єктiв основних засобiв, залишкова вартiсть яких вiдрiзняється вiд їхньої справедливої вартостi на дату балансу бiльше нiж на 15 % за рiшенням Наглядової ради та наказом Генерального директора. 11. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод. 12. Здiйснювати переоцiнку за справедливою вартiстю на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких iснує активний ринок за рiшенням Наглядової ради та наказом Генерального директора. 13. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування. 14. Облiк транспортно-заготiвельних витрат вести на окремому субрахунку в цiлому, а не за групами. 15. Уразi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувати такий метод їх оцiнки: собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). 16. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховувати за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). 17. Резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства та виконання гарантiйних зобов’язань не створювати. 18. Резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю, виконання зобов’язань за обтяженими контрактами тощо не провадити. 19. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання в оренду нежилих прмiщеннi та iншого майна пiдприємства здiйснювати з урахуванням актiв прийома-передачi примiщень та майна орендарям, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi в останнiй календарний день мiсяця. 20. В основному виробництвi використовувати простий метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї.
З метою складання фiнансової звiтностi Товариства за 2012 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, впровадилась наступна облiкова полiтика:
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов’язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов’язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi.
Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв.
Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї кабельної продукцiї власного виробництва.
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення.
Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Комп’ютери, офiснi меблi та iнвентар 2-5
Iншi основнi засоби 2-5
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв.
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Iнвестицiйною нерухомiстю визнана нерухомiсть, що перебуває у володiннi Товариства з метою отримання орендних платежiв чи приросту вартостi капiталу, чи того й iншого, але не для використання у виробництвi чи поставцi товарiв, надання послуг чи з адмiнiстративною метою, а також не для продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Товариство використовувало щодо iнвестицiйної нерухомостi модель облiку за собiвартiстю. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Будинки та споруди 10-25
Незавершене будiвництво
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу.
Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обґрунтована впевненiсть у тому, що до товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди.
Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштiв.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи, створенi усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у прибутках та збитках за перiод, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Програмне забезпечення 2-3
Iншi нематерiальнi активи 3
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi про сукупний дохiд як iншi витрати.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу – це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.
Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом «перше надходження — перший видаток» (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства.
Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39.
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Пiдприємство визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками.
Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими.
У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв‘язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
— минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
— товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за «транзитною» угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Фiнансовi зобов’язання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у прибутках та збитках.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, — це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
— вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов’язання, в ходi угоди, що не є об’єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
— стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
— вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не внаслiдок об’єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
— стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов’язанi з iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов’язання можна достовiрно визначити.
Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому
випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування.
Умовнi активи i зобов’язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ
Облiковi оцiнки
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов’язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.
«Критична облiкова оцiнка» є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань.
Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнесстратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв.
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах.
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi
Резерв пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати у податковому облiку, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому.
Судовi спори i претензiї
Товариство може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку.
Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
 
1. Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, суму виручки, окремо надається iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: У 2014 роцi основним видом послуг, що надає Товариство — є здавання в оренду власного нерухомого майна. Товариство було створене як iнститут, основною метою якого було проектування пiдприємств мiкробiологичного синтезу. Сума виручки в повному обсязi вiдображена у фiнансовiй звiтностi. Операцiй з експорту у 2014 роцi не було. Сьогоднi, щодо перспективи надання послуг з проектування — вiдповiдь негативна. Адже вiдсутнi замовники, а у дiючих замовникiв немає коштiв на оплату таких послуг. Свiтова фiнансова криза зводе нанiвець можливiсть здiйснення проектно-пошукової дiяльностi, не вистачає анi обсягiв робiт, анi фiнансової можливостi. До цього додається вiдсутнiсть тих спецiалiстiв, якi у минулi часи були взмозi розв’язати рiзноманiтнi науковi та техничнi питання. 2. Iнформацiя про залежнiсть вiд сезонних змiн: Здавання в оренду примiщень Товариства не залежить вiд сезонiв року. 3. Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: Основним ринком збуту є ринок офiсної нерухомостi м. Одеси. Станом на 31.12.14р. основними клiєнтами є орендарi, що орендують площу понад 200 кв. м: ОРФ ДП «Центр державного земельного кадастру при Державному комiтетi України по земельних ресурсах», Головне Управлiння Держземагенства в Одеськiй областi, ФОП Мединський Роман Борисович, ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Сiтiстрой», ТОВ «Снаб-резерв», Лук’яненко Олексій Вікторович ФОП. Станом на 31.12.2014 року частка у загальному обсязi сданих в оренду площ, орендарiв, що орендують площу понад 200 кв. м, становила 49,9%. 4. Iнформацiя про основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: Основним ризиком в дiяльностi Товариства є економiчна нестабiльнiсть та фiнансова криза, якi призводять до зменшення кiлькостi орендарiв та зростання їх дебiторської заборгованностi. З метою зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення ринкiв збуту Товариство проводить гнучку цiнову полiтику, надає орендарям додатковi послуги (актовi зали, кабельнi мережi тощо), сприяє розвитку iнфраструктури власного офiсного центру. 5. Iнформацiя про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: Канали збуту й методи продажу, якi використовуються — це iндивiдуальна робота з кожним потенцiйним орендарем по мiсцю розташування будiвель Товариства. З метою просування послуг з надання в оренду нежилих примiщень у 2014 роцi, Товариство розмiщувало рекламу на сайтах iнвестицiйних та рекламних компанiй. Рекламнi заходи надали Товариству наступнi можливостi:оцiнити обсяг i структуру попиту в регiонi; оцiнити реальну пропозицiю в сегментi ринку офiсної нерухомостi; виявити вимоги споживачiв; оцiнити привабливiсть мiсця розташування об’єкта комерцiйної нерухомостi; запропонувати своїм потенцiйним споживачам привабливi для них умови. 6. Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Основними джерелами постачання енергоносiїв, води, матерiалiв та комплектуючiх виробiв для утримання, експлуатацiї та ремонту будiвель у 2014 роцi були комунальнi та приватнi пiдприємства. Такi, як Фiлiя «Iнфоксводоканал», КП «Теплопостачання мiста Одеси», ВАТ «Одесаобленерго», ПОСОГ «ИПКЦ» ВОИ «СОИУ», ТОВ «Епiцентр К», ПII «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП КТК «Юнiон». Енергоносiї та матерiали є доступними, але постачальники вимагають повну передплату. Фiлiя «Iнфоксводоканал», КП «Теплопостачання мiста Одеси», ВАТ «Одесаобленерго» є монополiстами на ринку енерго та водопостачання, тому Товариство вимушено сплачувати по встановленним ними тарифам. Так протягом 2014 року тариф на активну електроенергiю зрiс на 21,9%.
7. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Особливостю стану одеського ринку офiсної нерухомостi є нестача дiйсно професiйних офiсних примiщень розташованих у нових будiвлях де є сучаснi iнтернетний, кабельний та телефон-ний зв’язок, де примiщення облаштоване кондицiонером та самостiйним опалюванням узимку, є сучасна автопарковка, тощо. Пiд офiснi примiщення зараз вiкористовуються примiщення , де у радянськi часи були пошуковi iнститути та першi i другi поверхи 5-ти поверхових жилих будинкiв. Але такi офiси не вiдповiдають сучасним потребам, тому орендарi без великого бажання розмiщуються у таких примiщеннях. Це спонукає орендодавцiв реставрувати своi непридатнi для сьогодення примiщення, впровадити новi технологiї щодо можливостi сучасного облаштування офiсiв на разноманiтнi потреби, рiзної площi та, що для орендаря найважливiше, рiзної цiни. Фiнансово-економiчна криза в Укаїнi призвела до згортання дiяльностi пiдприємств-орендарiв. Що призвело до збiльшення кiлькостi вiльних офiсних площ та зниження орендних ставок. Згiдно класифiкацiї офiсної нерухомостi, будiвлi Товариства можуть бути вiднесени до класу «D».Сегмент ринку офiсної нерухомостi Одеси, що у загальному обсязi офiсних площ, займає клас «D», станом на кiнець грудня 2010 року становить 39%. Частка Товариства у цьому сегментi ринку становила 4,57%. Маркетинговi дослiдження у 2012-2014 роцi не проводились. 8. Iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Збiльшення вiльних офiсних площ з розвитком фiнансової та економiчної кризи посилило конкуренцiю мiж пiдприємствами-орендодавцями по якостi офiсних примiщень та по рiвню орендних ставок. Найбiльш подешевшали офiснi площи у iсторичному центрi мiста та у промислових зонах. Особливостю офiсних площ, надаваємих Товариством в оренду, є те, що вони розташованi у «спальному» районi мiста в будiвлях радянського перiоду. Тому вони є меньш престижними, нiж у центрi мiста, але значно дорожчими, нiж у промислових зонах, за наявностi, так би мовити, «зеленої зони». 9. Iнформацiя про перспективнi плани розвитку емiтента: Згiдно Статуту Товариства визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затверд-ження його планiв та звiтiв про їх виконання належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Протягом 2014 року Загальнi збори акцiонерiв не затверджували перспективнi плани розвитку Товариства. 10. Iнформацiя про кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об’ємi постачання, у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк. Постачальникiв за основними видами енергоносiїв, матерiалiв та будматерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об’ємi постачання для виробничих потреб у 2014 роцi (за даними бухгалтерського субрахунку 903 «Собiвартiсть реалiзованих робiт i послуг» та рахунку 91 «Загальновиробничi витрати» у частинi матерiальних витрат) — два: ВАТ «Одесаобленерго», активна та реактивна електроенергiя — 56,9%; КП «Теплопостачання мiста Одеси», теплопостачання — 12,4%.
 
Iнформацiя про необоротнi активи Товариства. Iнформацiя про основнi засоби Товариства. За останнi 6 рокiв склад та вартiсть основнних засобiв пiдприємства не зазнали значних змiн. Загальна балансова вартiсть основних засобiв збiльшилась за рахунок перевищення вартостi модернiзацiй та полiпшень основних засобiв над сумою амортизацiйних вiдрахувань. У груднi 2009 року згiдно стандарту П(С)БО 32 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та наказу про облiкову полiтику пiдприємства об’єкти основних засобiв Товариства корпус №1 лiт.Б та корпус №2 лiт.А, якi облiковувалися на бухгалтерському субрахунку 103 «Будинки та споруди» до рахунку 10 «Основнi засоби», визнанi iнвестицiйною нерухомiстю в зв’язку з тим, що цi основнi засоби протягом бiльш нiж один фiнансовий рiк використовувалися переважно з метою отримання орендної плати. Корпус №1 лiт.Б та корпус №2 лiт.А переведено до складу iнвестицiйної нерухомостi за первiсною вартiстю на дату визнання. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi облiковувається на бухгалтерському субрахунку 100 «Iнвестицiйна нерухомiсть» до рахунку 10 «Основнi засоби». Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. було укладено Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 мiж Нацiональним банком України, як Iпотекодержателем, та Товариством, як Iпотекодавцем. Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. та Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 були затвердженi Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.07.2011р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.07.2011р. №2/2011). Предметом Договору є забеспечення вимог Iпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору № 19 вiд 03.03.2009р., укладеного мiж Iпотекодержателем та За-критим акцiонерним товариством комерцiйним банком «ПриватБанк». Предметом iпотеки є нерухоме майно Товариства, що належить йому на правi власностi, а саме: корпус № 2 Лiт. А., загальною пло-щею 7990,6 кв.м., корпус № 1 Лiт Б. загальною площею 3111,1 кв.м., склад А2, А3, А4, загальною площею 143,6 кв.м., зварювальня Б4, заг.пл. 15,2 кв.м., трансформаторна Б3, майстерня — гараж Б2, заг.пл. 430,5 кв.м., огорожа №1-4, мостiння I-II, загальна площа нежитлових будiвель 11691,0 кв.м. У Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об’єктiв нерухомого майна на пiдставi Iпотечного договору вiд 23.03.2009р. № 60 зареєстровано зоборону вiдчуження на нерухоме майно Товариства (Корпус №1 лiт.Б Корпус №2 лiт.А, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Космонавтiв, будинок 32) записом вiд 24.03.2009р. за № 8575629. Iнформацiя про нематерiальнi активи Товариства. Протоколом Засiдання Наглядової ради б/н вiд 06.11.2009р. на виконання вимог ч. 3 ст. 78 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008г. №514-VI було узгоджено створення веб-сайта Товариства. Роботи iз створення веб-сайта Товариства були завершенi у груднi 2009 року. Згiдно стандарту бухгалтерського облiку № 8 «Нематерiальнi активи» був створений нематерiальний актив вартiстю 204,2 тис.грн. Після трансформації обліку з Національних стандартів на Міжнародні стандарти, вартість сайту була віднесена до витрат. Станом на 31 грудня 2014р. на балансi ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» враховуються основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть залишковою вартiстю 2947 тис.грн. Iнформацiя про довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. Станом на 01.01.08р. згiдно з балансом Товариства довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковувалосьу сумi 453,4 тис. грн. По умовам мирової угоди, затвердженої ухвалою господарського суду Вiнницької областi вiд 02.09.2004р. у справi № 175/10-283, частина боргу ЗАТ «Ензим» була погашена пакетом його акцiй у кiлькостi 53 446 шт. загальною номiнальною вартiстю 53 446грн. Сертификат пакету акцiй було випи-сано 13 травня 2005р. У червнi 2005р. пакет акцiй ЗАТ «Ензим» було визнано довгостроковою фiнансовою iнвестицiєю вартiстю 53,4 тис.грн. Сертифiкат акцiй ЗАТ «Ензим» зберiгався у сейфi головного бухгалтера ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ». Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ «Ен-зим» 09 липня 2010р. прийняте рiшення про перейменування товариства у ПрАТ «Ензим» та про дематерiалiзацiю акцiй товариства. 11 жовтня 2011р. ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ», як вла-сником пакету акцiй ПрАТ «Ензим», було укладено договiр про вiдкриття рахунку в цiнних паперах зi зберигачем, визначеним загальними зборами акцiонерiв ЗАТ «Ензим» — ТОВ «Подiльська фондова компанiя». 22 грудня 2011р. рахунок у цiнних паперах у зберигача ТОВ «Подiльська фондова компанiя» було закрито. Пакет акцiй ПрАТ «Ензим» переведено на рахунок у цiнних паперах у зберiгача ТОВ «ФК ГАМБИТ». По договору куплi-продажу пайових цiнних паперiв вiд 12.06.2007р. № 431 Товариством був придбаний пакет простих iменних акцiй ВАТ «Промелектроавтоматика» у кiлькостi 94 000 шт. за-гальною вартiсть 400 000,00 грн. Пакет акцiй зберiгався на рахунку у цiнних паперах у ТОВ «ФК ГАМБИТ». Рiшенням Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 21.10.2008р. № 60-С-А на пiдставi листа Голосiївського районного суду м. Київа вiд 23.07.2008р.№ б/н щодо набрання За-очним Рiшенням Голосiївського районного суду м. Київа вiд 17.04.2007р. (Справа 3 2-2365/15.2007 року) законної сили вiдповiдно до ст. 254 Кодексу адмiнiстративного судочинства України та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1127 вiд 06.10.2008р. скасована реєстрацiя випуску акцiй та свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ВАТ «Промелектроавтоматика». Зберiгач акцiй ТОВ «ФК ГАМБИТ» списав пакет акцiй ВАТ «Промелектроавтоматика» з рахунку у цiнних паперах ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» 27.10.2008р. По договору куплi-продажу пайових цiнних паперiв вiд 15.09.2008р. № 1043-Д Товариством був придбаний пакет простих iменних акцiй ВАТ «Гiдротехмонтаж» у кiлькостi 445 250 шт. загаль-ною вартiсть 1 700 000,00 грн. Пакет акцiй зберiгається на рахунку у цiнних паперах у зберiгачаТОВ «ФК ГАМБИТ». Згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку обiг цiнних паперiв ВАТ «Гiдротехмонтаж» зупинений з 2009 року та до моменту усунення порушень законодавства на ринку цiнних паперiв. У зв’язку з даними обмеженнями на дату Балансу вище описаний пакет акцiй не вiдповiдає критерiям визнання активiв та облiковується на забалансовому рахунку. Станом на 31 грудня 2014р. на балансi ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» враховуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 53 тис.грн. Iнформацiя про оборотнi активи Товариства. Станом на 01.01.08р. згiдно з балансом Товариства вартiсть запасiв складала 200,0 тис.грн, в т. р. 191,0 тис. грн — незавершене виробництво по проектно-пошуковим роботам. В зв’язку з тим, що основним видом дiяльнiстi Товариства з 2008 року є надання в оренду власного нерухомого майна, незавершене виробництво по проектно-пошуковим роботам лiквiдовано. Станом на 01.01.15р. згiдно з балансом Товариства вартiсть запасiв складає 6 тис.грн. Сумарна дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.08р. згiдно з балансом Товариства складала 309 тис.грн., станом на 01.01.15р. – 2 692 тис. грн. Збiльшення дебiторської заборгованостi обумовлено наслiдками фiнансово-економiчної кризи. Станом на 01.01.08р. згiдно з балансом Товариства облiковувалось грошових коштiв 713 тис.грн., станом на 01.01.15р. – 31 тис. грн. Станом на 01.01.08р. згiдно з балансом Товариства облiковувалось iнших оборотних активiв 64 тис.грн., станом на 01.01.15р. – 48 тис. грн. Усi придбання активiв фiнансуються за рахунов власних коштiв Товариства. Пiдприємство не планує будь-якi значних iнвестицiй або придбаннь, пов’язаних з господарською дiяльнiстю.
 
Iнформацiя вiдсутня
 
1. Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об’єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них: На пiдприємствi станом на 31.12.14р. iснувало 7 груп основних засобiв загальною балансовою вартiстю 2947 тис.грн. : Перша група «Iнвестицiйна нерухомiсть». Балансова вартiсть 2941 тис.грн., складається з 4-поверхової будiвлi — корпус №1 лiт. Б, введеної в експлуатацiю у 1963р. та 11-поверхової будiвлi — корпус №2 лiт.А, введеної в експлуатацiю у 1976р. Друга группа «Споруди». Балансова вартiсть 3,5 тис.грн., складається з тротуарного покриття площею 35 м2 , введеного в експлуатацiю у жовтнi 2010р. Третя група «Машини та обладнання». Балансова вартiсть 0 тис.грн., складається з перфоратору, електромонтажного шкафу, теплорахувальнику, введенi в експлуатацiю у 2003-2004рр. Четверта група «Транспортнi засоби». Балансова вартiсть 0 тис.грн., складається з легкового автомобiлю «Волга ГАЗ-24», введеного в експлуатацiю у 1984р. П’ята група «Iнструменти, прилади, iнвентар». Балансова вартiсть 2,1 тис.грн., складається переважно з компьютерiв, прiнтерiв, кондиционерiв, меблi, торгового кiоску та iн. — 47 одиниць, введенi в експлуатацiю у 2000-2012рр. Шоста група «Iншi основнi засоби». Балансова вартiсть 0,4 тис.грн., складається з двох сейфiв та холодильнику, введенi в експлуатацiю у 2001-2003рр. Сьома група «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». Балансова вартiсть 0 грн., складається переважно з iнструментiв, меблi, паркувальникiв, жалюзi та iн., вартiсть яких за одиницю не перевищує 1000,00 грн. без ПДВ та 2500,00 грн. без ПДВ з 01.01.12р., а термiн використання бiльше, нiж один рiк. Орендованих основних засобiв Товариство не має. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. було укладено Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 мiж Нацiональним банком України, як Iпотекодержателем, та Товариством, як Iпотекодавцем. Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. та Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 були затвердженi Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.07.2011р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.07.2011р. №2/2011). Предметом Договору є забеспечення вимог Iпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору № 19 вiд 03.03.2009р., укладеного мiж Iпотекодержателем та Закритим акцiонерним товариством комерцiйним банком «ПриватБанк». Предметом iпотеки є нерухоме майно Товариства, що належить йому на правi власностi, а саме: корпус № 2 Лiт. А., загальною площею 7990,6 кв.м., корпус № 1 Лiт Б. загальною площею 3111,1 кв.м., склад А2, А3, А4, загальною площею 143,6 кв.м., зварювальня Б4, заг.пл. 15,2 кв.м., трансформаторна Б3, майстерня — гараж Б2, заг.пл. 430,5 кв.м., огорожа №1-4, мостiння I-II, загальна площа нежитлових будiвель 11691,0 кв.м. Вартiсть наданого в iпотеку майна перевищує 10% вiд вартостi активiв за данними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2008 рiк. Даний договiр дiяв на протязi 2014 року. 2. Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: Товариство не є виробником промислової продукцiї, тому виробничих потужностей Товариство не має. Ступiнь використання обладнання, яке бере участь в господарськiй дiяльнiстi Товариства, становить приблизно 85%. 3. Iнформацiя про спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв: Грошовi кошти Товариства утримуються на поточному та картковому рахунках, вiдкритих у фiлiї «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк». Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства у цiннi папери у виглядi придбанних пакетiв акцiй утримуються з метою отримання фiнансових доходiв на рахунку у цiнних паперах у ТОВ «ФК ГАМБИТ». Протягом 2014 року основнi засоби ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» використовувались у господарськiй дiяльностi та утримувались в придатному для використання станi. Орендованих основних засобiв Товариство не має. Законсервованих основних засобiв — не має. В будiвлях виконувались поточнi та капiтальнi ремонти. У 2014 р. був виконаний ремонт підлоги в коридорі 9-го поверху,ремонт офісу № 402 на четвертому пов. 4-х пов. зд. площею 18 м2. Встановлено огорожу. Відштукатурено зовнішню стіну будівліБ2 з боку протезного заводу 286 м2. Відремонтовано офіс 1005 на 10 поверсі. Відновлено схему управління дренажниминасосами. Протягом 2014 року були придбанi новi прилади (МНМА: Мотокоса бензинова ВС 4535 II Premium — 1шт.,    Электродвигатель привода ворот – 1 шт.) загальною первiсною вартiстю 4,0 тис.грн. Формування в бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи здiйснюєтся згiдно стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби» та згiдно стандарту 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Основнi зособи Товариства знаходяться за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтiв, 32. 4. Описання екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Дiяльнiсть Товариства по здаванню в оренду власної нерухомостi не впливає на навколишне середовище. Вплив навклишнього середовища на використання активiв Товариства є як приваблюючi фактори так i негативнi. Сприятливими факторами впливу навколишнього середовища на використання активiв пiдприємства є розташування у парковiй зонi, вiдсутнiсть поблизу переробляючих промислових пiдприємств, вiдсутнiсть розташованих у безпосереднiй близкостi iнших бага-топоверхових будiвель. Несприятливими факторами впливу навколишнього середовища на використання активiв пiдприємства є розташована уподовж фасаду по вул. Космонавтiв високовольтна лiнiя електропередач та градоутворювальна магiстраль. Експертна оцiнка впливу екологiчних факторiв на використання активiв пiдприємства Товариством не проводилось. 5. Iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення: Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на 2014-2015 роки не складено. Передбачаються лише поточнi та аварiйнi ремонти основних засобiв. Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Вiдсутнiсть чiткої державної системи в галузi проектування i будiвництва пiдприємств медичної та мiкробiологiчної промисловостi, лiцензування проектних робiт заважає плануванню бiзнесу у цьому напрямку. Законодавчих або економiчних обмежень дiяльностi Товариства по здаванню в оренду власного нерухомого майна нема.
 
Вiдсутнiсть чiткої державної системи в галузi проектування i будiвництва пiдприємств медичної та мiкробiологiчної промисловостi, лiцензування проектних робiт заважає плануванню бiзнесу у цьому напрямку. Законодавчих або економiчних обмежень дiяльностi Товариства по здаванню в оренду власного нерухомого майна немає.
 

— 04 квітня 2014 р. до ГУ ДКСУ в Одеській обл./21081100 перерахована «106 штрафні санкцiї за провопорушення на ринку ЦП згiдно з Постановою за №17-ПУ-І-Е вiд 13.03.2014р.» у сумi 340,00 грн.

— 04 квітня 2014 р. до ГУ ДКСУ в Одеській обл./21081100 перерахована «106 штрафні санкцiї за провопорушення на ринку ЦП згiдно з Постановою за №16-ПУ-І-Е вiд 13.03.2014р.» у сумi 340,00 грн.

— 04 квітня 2014 р. до ГУ ДКСУ в Одеській обл./21081100 перерахована «106 штрафні санкцiї за провопорушення на ринку ЦП згiдно з Постановою за №15-ПУ-І-Е вiд 13.03.2014р.» у сумi 340,00 грн.

— 22 квітня 2014 р. до ГУ ДКСУ в Одеській обл. перерахована «106 штрафні санкцiї за провопорушення на ринку ЦП згiдно з вик. листом № 815/213/14 вiд 28.03.2014р.» у сумi 17000,00 грн

 
 
В 2014 роцi дiяльнiсть пiдприємства фiнансувалась за рахунок власних коштiв, без залучення кредитiв. Робочого капiталу для поточних потреб Товариства протягом 2014 року було достатньо. Шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства. Аналiз лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства своєчасно погасити поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (покриття), що характеризує спiввiдношення оборотних активiв i поточних зобов’язань у звiтному роцi склав 0,93 тобто не досяг рекомендованого значення: 1,5-2,5. Вiдносно аналогiчного показника 2013р. вiн зменшився на 0,07 за рахунок збiльшення оборотних активiв Товариства на 714 тис. грн. та збiльшення поточних зобов’язань на 848 тис. грн.
Коефiцiєнт фiнансовiй стiйкостi (платоспроможностi), що характеризує питому вагу власного капiталу у загальних джерелах фiнансування Товариства у 2014 р. склав 0,39. Даний показник трохи перевищує не досягає значення, що рекомендується (0,5-0,6). Вiдносно аналогiчного показника 2013р. вiн зменьшився на 0,99 за рахунок вiдповiдного збiльшення долi поточних зобов’язань у загальних джерелах фiнансування. За оцiнками фахiвцiв Товариства покрашення показникiв лiквiдностi можливо досягнути за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення дебiторської та кредиторської заборгованостей.
 
Станом на 31.12.14 р. ПАТ укладено 143 договорiв оренди нежитлових примiщень та iншого майна пiдриємства. Договора укладенi строком на 1 рік. Сума орендної плати по усiм укладеним договорам складає на мiсяць приблизно 366 тис. грн. з ПДВ. Таким чином ПАТ планує одержати доход у 2015 роцi приблизно 4,0-5,0 млн. грн. з ПДВ.
 
Враховуючи фiнансову та економiчну кризу розширення виробництва та реконструкцiї не пере-дбачаються. Полiпшення фiнансового стану не передбачається. У листопадi-груднi 2014 року розроблено бюджет Товариства на наступний рiк. З метою запобiгання негативних наслiдкiв фiнансової та економiчної кризи розробляється план антикризових заходiв. Передбачається регулярний аналiз по прибутковим та видатковим статтям бюджету Товариства iз внесенням коригування. Iстотним фактором, що може вплинути на дiяльнiсть Товариства є заглиблення фiнансової та економiчної кризи, що призведе до зменьшення кiлькостi орендарiв, зниження орендних ставок i, як наслiдок зменьшення показникiв рентабельностi та чистого прибутку за наступний фiнансовий рiк.
 
Дослiдження та розробки протягом 2014 р. не проводилися. Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк становить 0,00 грн.
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3149.000 2947.000 0.000 0.000 3149.000 2947.000
будівлі та споруди 3142.800 2944.500 0.000 0.000 3142.800 2944.500
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 6.200 2.500 0.000 0.000 6.200 2.500
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 3149.000 2947.000 0.000 0.000 3149.000 2947.000
Опис На пiдприємствi станом на 31.12.14р. iснує 7 груп основних засобiв загальною первiсною вартiстю 6860,0 тис.грн.:
Перша група «Iнвестицiйна нерухомiсть»: складається з 4-поверхової будiвлi, термiн користування — 49 рокiв, ступiнь зносу приблизно 90% та 11 поверхової будiвлi, термiн користування — 36роки, ступiнь зносу приблизно 50%. Первiсна вартiсть групи 6662,3 тис.грн. Нараховано зносу 3672,0 тис.грн. Будiвлi Товариства використовуються для здавання в оренду офiсних та iнших примiщень та для розташування адмiнiстрацiї та iншiх пiдроздiлiв Товариства. Ступiнь використання 80-85%.
Друга группа «Споруди»: складається з тротуарного покриття площею 35 м2 , термiн користування – 2 роки, ступiнь зносу 20,5%. Первiсна вартiсть групи 4,9 тис. грн. Нараховано зносу 1,3 тис.грн. Основний засiб створено для благоустрiю прилеглої территорiї та здавання пiд розташування торгiвельної точки.
Третя група «Машини та обладнання». Термiн користування 7-10 рокiв. Ступiнь зносу приблизно 95%. Первiсна вартiсть 9,4 тис.грн. Нараховано зносу 9,4 тис.грн. Ступiнь використання 80%. Машини та обладнання використовуються в господарськiй дiяльнiстi Товариства. Суттевих змiн вартостi групи протягом 2014 року не вiдбувалось.
Четверта група «Транспортнi засоби» Термiн користування 28 роки. Ступiнь зносу 100%. Первiсна вартiсть 20,1 тис.грн. Нараховано зносу 20,1 тис.грн. Автомобiль використовується в господарськiй дiяльнiстi Товариства. Ступiнь використання 100%. Суттевих змiн вартостi групи протягом 2014 року не вiдбувалось.
П’ята група «Iнструменти, прилади, iнвентар». Термiн користування 1-12 рокiв. Ступiнь зносу 75%. Первiсна вартiсть 107,0 тис.грн. Нараховано зносу 104,9 тис.грн. Ступiнь використання 100%. Iнструменти, прилади, iнвентар використовуються в господарськiй дiяльнiстi Товариства.
Шоста група «Iншi основнi засоби». Термiн користування 8-11 рокiв. Ступiнь зно-су 90%. Первiсна вартiсть 4,9 тис.грн. Нараховано зносу 4,5 тис.грн. Iншi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльнiстi Товариства. Суттевих змiн вартостi групи протягом 2014 року не вiдбувалось.
Сьома група «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». Термiн користування 1-11 рокiв. Ступiнь зносу 70%. Первiсна вартiсть 51,5 тис.грн. Нараховано зносу 51,5 тис.грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи використовуються в господарськiй дiяльнiстi Товариства. Протягом 2014 р. придбано МНМА первiстною вартiстю 4,0 тис.грн. (Мотокоса бензинова ВС 4535 II Premium — 1шт.,    Электродвигатель привода ворот – 1 шт.).
Орендованих основних засобiв Товариство не має. Основнi засоби ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» використовува-ються згiдно їх призначенню, утримуються у придатному для використання станi та своєчасно оновлюються. В будiвлях виконуються поточнi та капiтальнi ремонти. Первiсна вартiсть будiвель збiльшується за рахунок реконструкцiй та модернiзацiй будiвель та їх структурних складових. Основнi зособи Товариства знаходяться за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтiв, 32. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. було укладено Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 мiж Нацiональним банком України, як Iпотекодержателем, та Товариством, як Iпотекодавцем. Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. та Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 були затвердженi Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.07.2011р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.07.2011р. №2/2011). Предметом Договору є забеспечення вимог Iпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору № 19 вiд 03.03.2009р., укладеного мiж Iпотекодержателем та Закритим акцiонерним товариством комерцiйним банком «ПриватБанк». Предметом iпотеки є нерухоме майно Товариства, що належить йому на правi власностi, а саме: корпус № 2 Лiт. А., загальною площею 7990,6 кв.м., корпус № 1 Лiт Б. загальною площею 3111,1 кв.м., склад А2, А3, А4, загальною площею 143,6 кв.м., зварюваль-ня Б4, заг.пл. 15,2 кв.м., трансформаторна Б3, майстерня — гараж Б2, заг.пл. 430,5 кв.м., огорожа №1-4, мостiння I-II, загальна площа нежитлових будiвель 11691,0 кв.м. У Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об’єктiв нерухомого майна на пiдставi Iпотечного договору вiд 23.03.2009р. № 60 зареєстровано зоборону вiдчуження на нерухоме майно Товариства (Корпус №1 лiт.Б Корпус №2 лiт.А, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Космонавтiв, будинок 32) записом вiд 24.03.2009р. за № 8575629.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2268 3018
Статутний капітал (тис. грн.) 22 22
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22 22
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди ПАТ «ППI «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» здiйснювався згiдно Рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств» вiд 17 листопада 2004 року № 485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складено розрахунок за даними попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2014 р.
Висновок Згiдно п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України та згiдно з Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 року «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства» якщо вартiсть чистих активiв товариства є меньшою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меньшою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Таким чином, вартiсть чистих активiв ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» складає 2268 тис. грн. та статутний капiтал складає 22 тис. грн. Т. ч., вартiсть чистих активiв є бiльшою за статутний капiтал товариства, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов’язання X 162.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання X 3444.000 X X
Усього зобов’язань X 3606.000 X X
Опис: Iншi зобов’язання – 3444,0 тис. грн., в т. р. довгостроковi зобов’язання — 611,0 тис. грн., поточна заборгованiсть з оплати працi – 3,0 тис. грн.; поточна заборгованiсть зi страхування — 5,0 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 2578,0 тис. грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв — 220,0 тис. грн.; iншi поточнi зобов’язання — 32,0 тис. грн. Iнформацiя про зобов’язання емiтента надана за даними попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2014р.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА “ГРАНТЬЕ” у виглядi ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65059, м. Одеса, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 227/3.1 П 54 27.01.2011 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Тут повинен бути.
 
 
 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 2 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Нi Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Не створено
Інші (запишіть) Не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) На Загальних зборах акцiонерiв вiд 27.11.2013р. був обран 1 новий член наглядової ради.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Не визначились    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 31.03.2009 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв (Протокол вiд 31.03.2009р.)
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: У звiтностi емiтента
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
ПАТ «ПII «ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ» дотримується Положення про корпоративне управлiння