ОАО "ППІ "Південмедбіосинтез"

Код за ЄДРПОУ: 00479907
Телефон: (048) 766-18-67
e-mail:
Юридична адреса: область: Одеська,
67000, м. Одеса
вул. Космонавтів, 32
 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Зубов Д. М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.07.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00479907

4. Місцезнаходження

65078, МIСТО ОДЕСА, БУДИНОК 32

5. Міжміський код, телефон та факс

048 766-18-92 048 766-18-67

6. Електронна поштова адреса

info@umbs.od.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

stockmarket.gov.ua

в мережі Інтернет

24.07.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:
до змiсту регулярної квартальної звiтностi за 1 пiврiччя 2017 р.:
До п. 2: Жодних лiцензiй не одержували.
До п. 3: Участi у створеннi юридичних осiб не приймали.
До п. 4: Посада вiдсутня.
До п. 5: Посадовi особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
До п. 7 1): У звiтному кварталi акцiї не випускалися.
До п. 7 2): Розмiщення облiгацiй не вiдбувалося.
До п. 7 3): Iншi цiннi папери не випускалися.
До п. 7 4): Похiдних цiнних паперiв не випускалося.
До п. 8 2) та п. 8 3): Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, не були включенi, тому що Товариство не займається виробництвом та реалiзацiєю продукцiї. До п. 8 5) та 8 6) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнялась. Оскiльки на звiтну дату значних правочинiв не укладалося та та правочини, щодо яких була заiнтерисованiсть були вiдсутнi.
До п. 9: Iнформацiя не надається через вiдсутнiсть боргових цiнних паперiв.
До п. 10: Конвертацiя не вiдбувалась.
До п. 11: Змiн не вiдбувалось.
До п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16: вiдсутнi в звiтi, оскiльки Товариство не є власником iпотечних активiв.
До п. 17: Пiдприємство складає звiтнiсть за МСБО.
До п. 19: Пiдприємство не випускає боргових цiнних паперiв.
До п. 20: Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнений. Оскiльки Товариство не випускало цiльовi облiгацiї виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 №320528

3. Дата проведення державної реєстрації

16.05.1996

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

21477.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

25.000046560000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованного нерухомого майна, 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, , 71.12 Дiяльнiсть у сферiiнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

10. Органи управління підприємства

1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства 2. Наглядова рада 3. Генеральний директор Товариства 4. Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Южне ГРУ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

328704

3) поточний рахунок

26000060118792

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубов Дмитро Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ «Iнвест-Партнер Трейдiнг»

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада

Голова наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидоренко Ульяна Вiкторiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя про перебування на iнших посадах протягом своєї дiяльностi особою не надана

8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акiмова Тетяна Сергiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя про перебування на iнших посадах протягом своєї дiяльностi особою не надана

8. Опис

Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дмитренко Олександр Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя про перебування на iнших посадах протягом своєї дiяльностi особою не надана

8. Опис

Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Агарков Євгенiй Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя про перебування на iнших посадах протягом своєї дiяльностi особою не надана

8. Опис

Iнформацiя про перебування на iнших посадах протягом своєї дiяльностi особою не надана

1. Посада

Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оборський Вiктор Петрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнформацiя про перебування на iнших посадах протягом своєї дiяльностi особою не надана

8. Опис

Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА “ГРАНТЬЕ” у виглядi ТОВ

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21026423

4. Місцезнаходження

65012 Україна Одеська Приморський район м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 15

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 4420

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

7. Міжміський код та телефон/факс

(048) 324698 (048) 324698

8. Вид діяльності

аудиторськi послуги

9. Опис

Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. за № 227/3.1

1. Найменування

ТОВ ФК "Гамбiт"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

30458125

4. Місцезнаходження

49094 Україна Днiпропетровська немає м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 38

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя АЕ 263351

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

056 236-90-78 056 236-90-78

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Лiцензiя АЕ 263351 вiд 03.09.2013, видана НКЦПФР

1. Найменування

ТОВ Депозитарний Центр «ПРИДНIПРОВ’Я»

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

31037030

4. Місцезнаходження

49000 Україна Днiпропетровська обл. Днiпропетровськ вул. Челюскiна, буд. 8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя АE №294699

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2015

7. Міжміський код та телефон/факс

0562 36-07-85 0562 38-53-01

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Лiцензiя АE № 294699 вiд 27.01.2015, видана НКЦПФР.

1. Найменування

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071 Україна, Подiльський район, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№271467, АЕ№271447

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)591-04-37 (044)279-13-22

8. Вид діяльності

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з переликом, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi; оцiнювання захищеностi iнформацiї. Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного ц

9. Опис

Лiцензiя АЕ №271467 вiд 03.03.2015р, АЕ №271447 вiд 05.03.2015р. видани Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

1. Найменування

ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

25535920

4. Місцезнаходження

49027, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№ 286834

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2014

7. Міжміський код та телефон/факс

(0562) 361-360 (0562) 361-351

8. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

Лiцензiя АЕ № 286834 вiд 12.03.2014р, видана НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

173.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2871.000

X

X

Усього зобов'язань

X

3044.000

X

X

Опис:

Усього зобов`язань – 3044,0 тис. грн., в т. р. довгостроковi зобов'язання - 24,0 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 2144.0 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 173,0 тис. грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв - 702,0 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 1,0 тис. грн. Iнформацiя про зобов'язання емiтента надана за даними попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 30.06.2017 р.


4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.03.2016

1483

5933

25

Зміст інформації:

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

за ЄДРПОУ

00479907

Територія

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

10

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Космонавтiв, 32, м. Одеса, 65078, 776-17-74

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

85

первісна вартість

1001

204

накопичена амортизація

1002

119

Незавершені капітальні інвестиції

1005

38

38

Основні засоби:

1010

6

109

21

первісна вартість

1011

203

316

182

знос

1012

197

207

161

Інвестиційна нерухомість:

1015

2543

2444

3077

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

інші фінансові інвестиції

1035

53

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

2587

2591

3236

II. Оборотні активи

Запаси

1100

70

84

1

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2834

2094

228

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


244


232


158

з бюджетом

1135

63

у тому числі з податку на прибуток

1136

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3

2

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

596

101

87

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Витрати майбутніх періодів

1170

4

2

3

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

86

154

45

Усього за розділом II

1195

3837

2730

524

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

6424

5321

3760

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

22

22

22

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

105

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

12

12

12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1875

2243

2857

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

( )

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

1909

2277

2996

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

24

24

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

159

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

3921

2144

246

за розрахунками з бюджетом

1620

25

173

60

за у тому числі з податку на прибуток

1621

за розрахунками зі страхування

1625

за розрахунками з оплати праці

1630

1

за одержаними авансами

1635

516

702

268

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

29

1

30

Усього за розділом IІІ

1695

4491

3020

605

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

6424

5321

3760

 

Примітки

Керівник

Зубов Д. М.

Головний бухгалтер

Не передбачено


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

за ЄДРПОУ

00479907

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4130

3052

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 3928 )

( 2912 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( )

( )

Валовий:
 прибуток


2090


202


140

 збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

373

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( 215 )

( 184 )

Витрати на збут

2150

( )

( 41 )

Інші операційні витрати

2180

( 5 )

( 185 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( )

( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


355

 збиток

2195

( )

( 270 )

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

14

6

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( 1 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


368

 збиток

2295

( )

( 265 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


368

 збиток

2355

( )

( 265 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

368

265

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

394

206

Витрати на оплату праці

2505

92

137

Відрахування на соціальні заходи

2510

34

29

Амортизація

2515

111

100

Інші операційні витрати

2520

3517

2850

Разом

2550

4148

3322

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

2147700

2147700

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2147700

2147700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.1714

0.1234

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.1714

0.1234

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

Примітки

Керівник

Зубов Д. М.

Головний бухгалтер

Не передбачено


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

за ЄДРПОУ

00479907

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


5889


3368

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

373

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 6280 )


( 2889 )

Праці

3105

( 132 )

( 115 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 36 )

( 197 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 320 )

( 272 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( )

( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( )

( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( )

( )

Витрачання на оплату авансів

3135

( )

( )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( )

( )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( 3 )

( 18 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

509

123

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

14

6

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

14

6

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( )

( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

495

117

Залишок коштів на початок року

3405

596

164

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

101

47

 

Примітки

Керівник

Зубов Д. М.

Головний бухгалтер

Не передбачено


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

за ЄДРПОУ

00479907

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення позик

3230

X

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

( )

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

 

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"

за ЄДРПОУ

00479907

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

22

12

1875

1909

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

22

12

1875

1909

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

368

368

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295

368

368

Залишок на кінець року

4300

22

12

2243

2277

 

Примітки

Керівник

Зубов Д. М.

Головний бухгалтер


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIОСТI ЗА 1-ШЕ ПIВРIЧЧЯ 2017-ОГО РОКУ
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ” (ПАТ „ППI “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ”) зареєстроване 24.01.1995 року, свiдоцтво про державну реєстрацiю за №00479907 видане Малиновською райадмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому; перереєстроване 16.05.1996 року Малиновською райадмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому.
Дiяльнiсть товариства складається з операцiй з надання в оренду власного нерухомого майна.
Юридична адреса товариства: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтiв,32.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернет: www.umbs.od.ua
Адреса електронної пошти: info@umbs.od.ua
На 30 червня 2017 року зареєстрований акцiонерний капiтал товариства представлений наступним чином:
Кiлькiсть Частка, %
Фiзичнi особи - резиденти 67 325 3,13475
Юридичнi особи - резиденти 2 020 410 94,07319
Юридичнi особи - нерезиденти 59 965 2,79206
Разом 2 147 700 100,00

Акцiонери, частка участi яких перевищує 10%, наведенi нижче.
Назва Адреса Кiлькiсть акцiй Частка, %
ДАК "Укрмедпром" Україна 03115 М.КИЇВ Київ проспект Перемоги, буд. 120 536926 25,00005
ТОВ "Промiнмет" Україна 49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл Днiпропетровськ вул. Набережна Ленiна, буд. 29-А 533992 24,86344
ТОВ "Сонго" Україна 52005 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл с.Ювiлейне селище Ювiлейне, вул. Дружби, буд. 2 506785 23,59664
ТОВ Iнвестицiйна Компанiя "Бiзнес-Iнвест" Україна 49094 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл Днiпропетровськ Набережна Перемоги 32 391825 18,24394
Iнформацiя про дочiрнi та асоцiйованi компанiї – немає.
Засновником ПАТ „ППI “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ” є Державний комiтет України з медичної та мiкробiологiчної промисловостi.
Середня кiлькiсть працiвникiв товариства за 1-ше пiврiччя 2017-ого року становила 10 осiб; за 1 пiврiччя 2016-ого року - 13 осiб.
2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI
Падiння української економiки спричиняє взаємодiя зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення вiйни на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається стрiмке падiння ВВП i прискорюються темпи iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонi погiршують також iнвестицiйний клiмат.
Тож, перед Україною стоїть ще багато перешкод i випробувань на шляху до покращення економiчних показникiв. Державi доведеться вирiшити широкий спектр невiдкладних проблем, пов’язаних з розробкою ефективної моделi антикризового регулювання економiчних вiдносин, щоб максимальною мiрою пом’якшити наслiдки негативних впливiв та розбалансованостi механiзмiв регулювання економiчної полiтики.
У зв’язку з фiнансово-економiчною кризою рiзко змiнилася потреба клiєнтiв в орендi основних засобiв. Товариством впроваджуються новi технологiї у зберiганнi та обробцi продукцiї орендаря. Iз збiльшенням попиту планується в перспективi розширення та удосконалення надання послуг клiєнтам. Товариство не планує розвиток галузi виробництва, впровадження нових технологiй та нових видiв товарiв. Перспективи у розвитку Товариства та пiдвищення прибутковостi - удосконалення додаткових послуг при наданнi в оренду примiщень.
3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Компанiєю прийнятi всi стандарти, що опублiкованi та вступили до дiї для звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 року та ранiше.
Дата першого застосування МСФЗ в якостi концептуальної основи для складання фiнансової звiтностi – 1 сiчня 2012 року.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов’язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов’язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi.
Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв.
Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд надання в оренди власного нерухомого майна.
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення.
Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Комп’ютери, офiснi меблi та iнвентар 2-5
Iншi основнi засоби 2-5
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв.
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Iнвестицiйною нерухомiстю визнана нерухомiсть, що перебуває у володiннi Товариства з метою отримання орендних платежiв чи приросту вартостi капiталу, чи того й iншого, але не для використання у виробництвi чи поставцi товарiв, надання послуг чи з адмiнiстративною метою, а також не для продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Товариство використовувало щодо iнвестицiйної нерухомостi модель облiку за собiвартiстю. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Будинки та споруди 10-25
Незавершене будiвництво
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується.

Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу – це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.
Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства.
Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39.
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Пiдприємство визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками.
Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими.
У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв‘язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
- товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за «транзитною» угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Фiнансовi зобов’язання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у прибутках та збитках.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Нарахування поточного податку на прибуток вiдбувається згiдно з даними рiчної податкової декларацiї, що вiдповiдає вимогам Податкового кодексу України.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
На дату промiжної фiнансової звiтностi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Товариством не визнаються.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов’язання можна достовiрно визначити.
Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування.
Умовнi активи i зобов’язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ
Облiковi оцiнки
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов’язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.
«Критична облiкова оцiнка» є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань.
Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнесстратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв.
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах.
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi
Резерв пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця.
Судовi спори i претензiї
Товариство може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку.
Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
6. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДКИ 1005,1010,1011,1012 БАЛАНСУ)
(тис.грн)
Транспортнi засоби Iншi основнi засоби (офiсна технiка, меблi, iн.) Усього Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2016 20 183 203 38
Надходження - 113 113 -
Вибуття - - - -
На 30.06.2017 20 296 316
38
Знос та збитки вiд зменшення корисностi
На 31.12.2016 20 177 197 -
Нарахований знос за звiтний перiод - 10 10 -
Вибуття - - - -
На 30.06.2017 20 187 207 -
Залишкова вартiсть
На 31.12.2016 - 6 6 38
На 30.06.2017 - 109 109 38
7. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ (РЯДКИ 1015,1016,1017 БАЛАНСУ)
(тис.грн)
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна вартiсть
На 31.12.2016 6 662
Надходження -
Вибуття -
На 30.06.2017 6 662

Знос та збитки вiд зменшення корисностi
На 31.12.2016 4 119
Нарахований знос за звiтний перiод 99
Вибуття -
На 30.06.2017 4 218

Залишкова вартiсть
На 31.12.2016 2 543
На 30.06.2017 2 444
У звiтi про фiнансовi результати за 1-ше пiврiччя 2017-ого року вiдображенi наступнi результати операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю:
- доходи вiд орендної плати – 4.130 тис.грн;
- прямi операцiйнi витрати, що включенi до собiвартостi послуг з оренди, - 3.928 тис.грн.
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. було укладено Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 мiж Нацiональним банком України, як Iпотекодержателем, та Товариством, як Iпотекодавцем. Предметом Договору є забезпечення вимог Iпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору № 19 вiд 03.03.2009р., укладеного мiж Iпотекодержателем та Закритим акцiонерним товариством комерцiйним банком "ПриватБанк". Предметом iпотеки є нерухоме майно Товариства, що належить йому на правi власностi. У Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об’єктiв нерухомого майна на пiдставi Iпотечного договору вiд 23.03.2009р. № 60 зареєстровано заборону вiдчуження на нерухоме майно Товариства.
8. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 1125 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами покупцiв 30.06.2017 31.12.2016
Дебiторська заборгованiсть за наданi послуги з оренди 2738 3478
Резерв пiд зменшення корисностi (644) (644)
Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 2094 2834
Станом на 30.06.2017 року 92% дебiторської заборгованостi Товариства належить одному дебiтору, зобов’язання якого частково простроченi. Вказаний дебiтор є державним пiдприємством. У зв’язку з цим фактом керiвництво Товариства виражає впевненiсть, що заборгованiсть буде погашена у повному розмiрi, але дата погашення не вiдома. На вказану заборгованiсть сформований резерв пiд її знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами дебiторiв 30.06.2017 31.12.2016
Аванси виданi за послуги електропостачання 185 241
Заборгованiсть за договорами фiнансової допомоги 471 471
Iншi аванси виданi 47 3
Резерв пiд зменшення корисностi ( 471) ( 471)
Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 232 244
На 30.06.2017 р. та 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi товариства.
Резерв пiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв)
(тис.грн)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Разом
На 31.12.2016 644 471 1115
Нараховано за звiтний перiод - - -
Використано - - -
На 30.06.2017 644 471 1115

9. ГРОШI ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК 1165 БАЛАНСУ)
(тис.грн)
30.06.2017 31.12.2016
Грошовi кошти в банку в нацiональнiй валютi 101 596
Разом 101 596
10. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДОК 1190 БАЛАНСУ)
У рядку 1190 Балансу вiдображенi суми зобов’язань з податку на додану вартiсть в авансах отриманих. На 30.06.2017 року така сума становить 154 тис. грн. (на 31.12.2016 року – 86 тис. грн.).
11. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДОК 1400 БАЛАНСУ)
На 31 березня 2017 р. затверджений i повнiстю сплачений статутний капiтал становив 22 тис. грн., та складався з 2 147 700 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
12. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (РЯДОК 1500 БАЛАНСУ)
Вiдстроченi податковi зобов`язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць
Станом на дату Балансу вiдстроченi податковi зобов`язання не перераховувались та склали 24 тис.грн.
13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами постачальникiв 30.06.2017 31.12.2016
Заборгованiсть за капiтальний та поточний ремонт нерухомостi 1613 2509
Заборгованiсть за комунальнi послуги 18 99
Заборгованiсть за послуги з прибирання та обслуговування нерухомостi 512 1308
Заборгованiсть перед iншими постачальниками 1 5
Разом 2144 3921
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1620 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами податкiв 30.06.2017 31.12.2016
Податок на прибуток - -
Податок на додану вартiсть 79 7
Iншi податки та обов’язковi платежi 94 18
Разом 173 25
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами кредиторiв 30.06.2017 31.12.2016
Авансом отримана орендна плата 702 516
Разом 702 516
Iншi поточнi зобов`язання (рядок 1690 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами кредиторiв 30.06.2017 31.12.2016
Зобов’язань з податку на додану вартiсть в авансах виданих 1 29
Разом 1 29
14. ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види доходiв 1пiв 2017 рiк 1пiв 2016 рiк
Доходи вiд оренди нерухомого майна 4130 3052
Разом 4130 3052
Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види доходiв 1 пiв 2017 рiк 1 пiв 2016 рiк
Дохiд вiд штрафних санкцiй 373 -
Разом 373 -
Iншi фiнансовi доходи (рядок 2220 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види доходiв 1 пiв 2017 рiк 1 пiв 2016 рiк
Вiдсотки за депозит 14 6
Разом 14 6
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2050 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi елементи собiвартостi 1 пiв 2017 рiк 1 пiв 2016 рiк
Поточнi ремонти нерухомого майна, що надається в оренду 1 570 1 111
Послуги з охорони 75 1
Технiчне обслуговування iнфраструктури 184 315
Послуги з прибирання 499 238
Витрати на оплату працi виробничого персоналу 69 83
Вiдрахування на соцiальнi заходи 15 17
Амортизацiя 108 100
Комунальнi послуги 1 207 883
Податок на землю - -
Податок на нерухомiсть 187 161
Iншi витрати, що вiдносяться до собiвартостi послуг 14 3
Разом 3 928 2 912
Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види витрат
Амортизацiя 1 пiв 2017 рiк
2 1 пiв 2016 рiк
-
Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 85 54
Вiдрахування на соцiальнi заходи 19 12
Послуги зв'язку 9 8
Комунальнi послуги 18 13
Обслуговування обчислювальної технiки та програмного забезпечення 23 17
Послуги банкiв 2 4
Послуги зберiгача цiнних паперiв емiтента 37 53
Iншi адмiнiстративнi послуги 20 23
Разом 215 184

Витрати на збут (рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види витрат 1пiв 2017 рiк 1пiв 2016 рiк
Реклама - 41
Разом - 41
Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види витрат 1пiв 2017 рiк 1пiв 2016 рiк
Компенсацiя рiзницi за пенсiями науковим працiвникам - 168
Iншi операцiйнi витрати 5 17
Разом 5 185
Iншi витрати (рядок 2270 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Види доходiв 1пiв 2017 рiк 1пiв 2016 рiк
Iншi витрати 1 -
Разом 1 -
15. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦIЮ
Сума базового прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за звiтний перiод, що припадає на власникiв звичайних, на середньозважене число звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом року.
Базовий прибуток на акцiю за звiтний перiод, є таким:
(тис.грн)
1пiв 2017 рiк 1пiв 2016 рiк
Чистий прибуток (збиток), що припадає на власникiв звичайних акцiй 368 (265)
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу 2 147 700 2 147 700
Сума базового прибутку (збитку) на акцiю в грн 0,1714 (0,1234)
На 30 червня 2017 р. товариство не мало потенцiйних звичайних акцiй.
16. СУДОВI СПОРИ ТА ПРЕТЕНЗIЇ
Станом на 30 червня 2017 року ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" виступав стороною в наступних судових справах:
1) Справа №815/4953/13-а Постановою вiд 08.08.2013р. Одеський окружний адмiнiстративний суд вiдмовив у задоволенi позову ПАТ "ПII "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" до Одеського ТУ НКЦПФР про визнання протиправною та скасування постанови № 233-ОД-1-Е. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 05.06. 2015р. апеляцiйна скарга залишена без задоволення.
2) Справа №815/213/14 Постановою вiд 27.02.2014р. Одеський окружний адмiнiстративний суд задовольнив позовнi вимоги прокурора Малиновського р-ну м. Одеси в iнтересах держави в особi Одеське ТУ НКЦПФР у повному обсязi та постановив стягнути з ПАТ "ПII "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" заборгованiсть у розмiрi 17 000 грн.
3) Справа № 815/1762/14 Постановою вiд 23.04.2014р. Одеський окружний адмiнiстративний суд задовольнив позовнi вимоги Управлiння Пенсiйного фонду України в Малиновському районi м. Одеси у повному обсязi та постановив стягнути на користь Управлiння Пенсiйного фонду України в Малиновському районi м. Одеси з ПАТ "ПII "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" заборгованiсть по вiдшкодуванню виплати рiзницi мiж сумою пенсiї у розмiрi 34 915,68 грн. ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" подав 03.05.2014р. апеляцiйну скаргу на постанову Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 23.04.2014р. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 15.07.2014р. у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» вiдмовлено.
4 ) Справа № 815/3372/14 Постановою Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 10.09.14р. позов Управлiння ПФ України в Малиновському р-нi м. Одеса до ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" про вiдшкодування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної науковим працiвникам у розмiрi 19 774,62 грн. задоволено у повному обсязi. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 10.02.2014р. у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» вiдмовлено.

5) Справа № 815/2642/15 Постановою Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 11.08.2015р. позов Управлiння ПФ України в Малиновському р-нi м. Одеса до ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" про вiдшкодування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної науковим працiвникам у розмiрi 46 151,85 грн. задоволено в повному обсязi. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 15.10.2015р. у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» вiдмовлено.
6) Справа № 815/496/17, 28.02.2017 року Одеський окружний адмiнiстративний суд винiс постанову, якою постановив стягнути з публiчного акцiонерного товариства "Проектно-пошуковий iнститут "Пiвденмедбiосинтез" (код ЄДРПОУ 00479907) на користь управлiння Пенсiйного фонду України в Малиновському районi м. Одеси заборгованiсть по вiдшкодуванню виплати рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної науковим працiвникам у розмiрi 108132,23 грн. (сто вiсiм тисяч сто тридцять двi гривнi 23 коп.).
Примiтки до фiнансової звiтностi за 1 пiврiччя 2017 року на 18 (вiсiмнадцяти) аркушах затвердженi:
Керiвник __________________________________ /Зубов Д. М./
Головний бухгалтер __________________________________/Не передбачено/

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток