ОАО "ППІ "Південмедбіосинтез"

Код за ЄДРПОУ: 00479907
Телефон: (048) 766-18-67
e-mail:
Юридична адреса: область: Одеська,
67000, м. Одеса
вул. Космонавтів, 32
 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зубов Д. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00479907
4. Місцезнаходження
65078, м. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, БУДИНОК 32
5. Міжміський код, телефон та факс
048 766-18-92 048 766-18-67
6. Електронна поштова адреса
info@umbs.od.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет 30.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
до змiсту регулярної квартальної звiтностi за 1 квартал 2017 р.:
До п. 2: Жодних лiцензiй не одержували.
До п. 3: Участi у створеннi юридичних осiб не приймали.
До п. 4: Посада вiдсутня.
До п. 5: Посадовi особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
До п. 7 1): У звiтному кварталi акцiї не випускалися.
До п. 7 2): Розмiщення облiгацiй не вiдбувалося.
До п. 7 3): Iншi цiннi папери не випускалися.
До п. 7 4): Похiдних цiнних паперiв не випускалося.
До п. 8 2) та п. 8 3): Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, не були включенi, тому що Товариство не займається виробництвом та реалiзацiєю продукцiї. До п. 8 5) та 8 6) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнялась. Оскiльки на звiтну дату значних правочинiв не укладалося та та правочини, щодо яких була заiнтерисованiсть були вiдсутнi.
До п. 9: Iнформацiя не надається через вiдсутнiсть боргових цiнних паперiв.
До п. 10: Конвертацiя не вiдбувалась.
До п. 11: Змiн не вiдбувалось.
До п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16: вiдсутнi в звiтi, оскiльки Товариство не є власником iпотечних активiв.
До п. 17: Пiдприємство складає звiтнiсть за МСБО.
До п. 19: Пiдприємство не випускає боргових цiнних паперiв.
До п. 20: Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнений. Оскiльки Товариство не випускало цiльовi облiгацiї виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 №320528
3. Дата проведення державної реєстрації 16.05.1996
4. Територія (область) Одеська
5. Статутний капітал (грн) 21477.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 25.000046560000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованного нерухомого майна, , 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 71.12 Дiяльнiсть у сферiiнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
10. Органи управління підприємства 1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства 2. Наглядова рада 3. Генеральний директор Товариства 4. Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя "Южне ГРУ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 328704
3) поточний рахунок 26000060118792
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті немає
5) МФО банку немає
6) поточний рахунок немає

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зубов Дмитро Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1969
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ТОВ «Iнвест-Партнер Трейдiнг»
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має
1. Посада Голова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидоренко Ульяна Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Акiмова Тетяна Сергiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дмитренко Олександр Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня
1. Посада Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Агарков Євгенiй Юрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Володiє часткою в статутному капiталi Товариства, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Староконь Дмитро Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шепель Iван Анатолiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Борисенко Iван Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження
5. Освіта д/н
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
8. Опис Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА “ГРАНТЬЕ” у виглядi ТОВ
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 21026423
4. Місцезнаходження 65012 Україна Одеська Приморський район м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 15
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4420
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (048) 324698 (048) 324698
8. Вид діяльності аудиторськi послуги
9. Опис Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. за № 227/3.1
1. Найменування ТОВ ФК "Гамбiт"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 30458125
4. Місцезнаходження 49094 Україна Днiпропетровська немає м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 38
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АЕ 263351
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 056 236-90-78 056 236-90-78
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Лiцензiя АЕ 263351 вiд 03.09.2013, видана НКЦПФР
1. Найменування ТОВ Депозитарний Центр «ПРИДНIПРОВ’Я»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 31037030
4. Місцезнаходження 49000 Україна Днiпропетровська обл. Днiпропетровськ вул. Челюскiна, буд. 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АE №294699
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
7. Міжміський код та телефон/факс 0562 36-07-85 0562 38-53-01
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Лiцензiя АE № 294699 вiд 27.01.2015, видана НКЦПФР.
1. Найменування ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071 Україна, Подiльський район, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№271467, АЕ№271447
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2015
7. Міжміський код та телефон/факс (044)591-04-37 (044)279-13-22
8. Вид діяльності Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з переликом, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi; оцiнювання захищеностi iнформацiї. Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного ц
9. Опис Лiцензiя АЕ №271467 вiд 03.03.2015р, АЕ №271447 вiд 05.03.2015р. видани Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України
1. Найменування ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 25535920
4. Місцезнаходження 49027, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№ 286834
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2014
7. Міжміський код та телефон/факс (0562) 361-360 (0562) 361-351
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис Лiцензiя АЕ № 286834 вiд 12.03.2014р, видана НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 94 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X 3879 X X
Усього зобов'язань X 3973 X X
Опис: Усього зобов`язань – 3973,0 тис. грн., в т. р. довгостроковi зобов'язання - 24,0 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 3287.0 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 94,0 тис. грн.; поточна заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв - 550,0 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 18,0 тис. грн. Iнформацiя про зобов'язання емiтента надана за даними попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.03.2017 р.

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.03.2016 1483 5933 25
Зміст інформації:
Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" за ЄДРПОУ 00479907
Територія за КОАТУУ 5110137300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 10
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Космонавтiв, 32, м. Одеса, 65078, 776-17-74
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 85
первісна вартість 1001 204
накопичена амортизація 1002 119
Незавершені капітальні інвестиції 1005 38 38
Основні засоби: 1010 6 15 21
первісна вартість 1011 203 211 182
знос 1012 197 196 161
Інвестиційна нерухомість: 1015 2543 2494 3077
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035 53
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 2587 2547 3236
II. Оборотні активи
Запаси 1100 70 48 1
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2834 2638 228
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135 50
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 2
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 596 140 87
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170 4 3 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 86 91 45
Усього за розділом II 1195 3837 3209 524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 6424 5756 3760

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 105
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 12 12 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1875 1749 2857
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 1909 1783 2996
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 24 24
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 159
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 24 24 159
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 3921 3287 246
за розрахунками з бюджетом 1620 25 94 60
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630 1
за одержаними авансами 1635 516 550 268
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 29 18 30
Усього за розділом IІІ 1695 4491 3949 605
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 6424 5756 3760

Примітки
Керівник Зубов Д. М.
Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" за ЄДРПОУ 00479907
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2070 1576
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2115 ) ( 1445 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


131
 збиток 2095 ( 45 ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 17 75
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 97 ) ( 95 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( 30 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3 ) ( 121 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( 128 ) ( 115 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 3 4
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( 144 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 126 ) ( 111 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 126 ) ( 111 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 126 111

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 181 20
Витрати на оплату праці 2505 80 72
Відрахування на соціальні заходи 2510 18 15
Амортизація 2515 50 50
Інші операційні витрати 2520 1886 1534
Разом 2550 2215 1691

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2147700 2147700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2147700 2147700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00587 0.0517
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00587 0.0517
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Зубов Д. М.
Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" за ЄДРПОУ 00479907
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2740

1625
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2971 )

( 1366 )
Праці 3105 ( 71 ) ( 61 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19 ) ( 133 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 135 ) ( 99 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( 1 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 4
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 456 31
Залишок коштів на початок року 3405 596 164
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 140 133

Примітки
Керівник Зубов Д. М.
Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" за ЄДРПОУ 00479907
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" за ЄДРПОУ 00479907
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 12 1875 1909
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 22 12 1875 1909
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 126 126
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 126 126
Залишок на кінець року 4300 22 12 1747

Примітки
Керівник Зубов Д. М.
Головний бухгалтер Не передбачено

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIОСТI ЗА 1-ИЙ КВАРТАЛ 2017-ОГО РОКУ
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ” (ПАТ „ППI “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ”) зареєстроване 24.01.1995 року, свiдоцтво про державну реєстрацiю за №00479907 видане Малиновською райадмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому; перереєстроване 16.05.1996 року Малиновською райадмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому.
Дiяльнiсть товариства складається з операцiй з надання в оренду власного нерухомого майна.
Юридична адреса товариства: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтiв,32.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернет: www.umbs.od.ua
Адреса електронної пошти: info@umbs.od.ua
На 31 березня 2016 року зареєстрований акцiонерний капiтал товариства представлений наступним чином:
Кiлькiсть Частка, %
Фiзичнi особи - резиденти 67 325 3,13475
Юридичнi особи - резиденти 2 020 410 94,07319
Юридичнi особи - нерезиденти 59 965 2,79206
Разом 2 147 700 100,00

Акцiонери, частка участi яких перевищує 10%, наведенi нижче.
Назва Адреса Кiлькiсть акцiй Частка, %
ДАК "Укрмедпром" Україна 03115 М.КИЇВ Київ проспект Перемоги, буд. 120 536926 25,00005
ТОВ "Промiнмет" Україна 49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл Днiпропетровськ вул. Набережна Ленiна, буд. 29-А 533992 24,86344
ТОВ "Сонго" Україна 52005 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл с.Ювiлейне селище Ювiлейне, вул. Дружби, буд. 2 506785 23,59664
ТОВ Iнвестицiйна Компанiя "Бiзнес-Iнвест" Україна 49094 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА обл Днiпропетровськ Набережна Перемоги 32 391825 18,24394
Iнформацiя про дочiрнi та асоцiйованi компанiї – немає.
Засновником ПАТ „ППI “ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ” є Державний комiтет України з медичної та мiкробiологiчної промисловостi.
Середня кiлькiсть працiвникiв товариства за 1-ий квартал 2017-ого року становила 10 осiб; за 1 квартал 2016-ого року - 13 осiб.
2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI
Падiння української економiки спричиняє взаємодiя зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення вiйни на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається стрiмке падiння ВВП i прискорюються темпи iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонi погiршують також iнвестицiйний клiмат.
Тож, перед Україною стоїть ще багато перешкод i випробувань на шляху до покращення економiчних показникiв. Державi доведеться вирiшити широкий спектр невiдкладних проблем, пов’язаних з розробкою ефективної моделi антикризового регулювання економiчних вiдносин, щоб максимальною мiрою пом’якшити наслiдки негативних впливiв та розбалансованостi механiзмiв регулювання економiчної полiтики.
У зв’язку з фiнансово-економiчною кризою рiзко змiнилася потреба клiєнтiв в орендi основних засобiв. Товариством впроваджуються новi технологiї у зберiганнi та обробцi продукцiї орендаря. Iз збiльшенням попиту планується в перспективi розширення та удосконалення надання послуг клiєнтам. Товариство не планує розвиток галузi виробництва, впровадження нових технологiй та нових видiв товарiв. Перспективи у розвитку Товариства та пiдвищення прибутковостi - удосконалення додаткових послуг при наданнi в оренду примiщень.
3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Компанiєю прийнятi всi стандарти, що опублiкованi та вступили до дiї для звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 року та ранiше.
Дата першого застосування МСФЗ в якостi концептуальної основи для складання фiнансової звiтностi – 1 сiчня 2012 року.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов’язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов’язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, що здiйснюються у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної (iноземнi валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiї на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Результат такого перерахунку визнається у прибутках або збитках вiд змiни справедливої вартостi статтi.
Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi державних органiв.
Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд надання в оренди власного нерухомого майна.
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення.
Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Комп’ютери, офiснi меблi та iнвентар 2-5
Iншi основнi засоби 2-5
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв.
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Iнвестицiйною нерухомiстю визнана нерухомiсть, що перебуває у володiннi Товариства з метою отримання орендних платежiв чи приросту вартостi капiталу, чи того й iншого, але не для використання у виробництвi чи поставцi товарiв, надання послуг чи з адмiнiстративною метою, а також не для продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Товариство використовувало щодо iнвестицiйної нерухомостi модель облiку за собiвартiстю. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Термiн корисного використання (роки)
Будинки та споруди 10-25
Незавершене будiвництво
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не нараховується.

Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу – це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.
Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з вартостi сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат згiдно з нормальною виробничою потужнiстю товариства.
Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як можлива цiна продажу згiдно до звичайних умов бiзнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну пiдготовку.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (IAS) 39.
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Пiдприємство визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками.
Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими.
У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.
Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв‘язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
- товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за «транзитною» угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Фiнансовi зобов’язання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у прибутках та збитках.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Нарахування поточного податку на прибуток вiдбувається згiдно з даними рiчної податкової декларацiї, що вiдповiдає вимогам Податкового кодексу України.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
На дату промiжної фiнансової звiтностi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Товариством не визнаються.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов’язання можна достовiрно визначити.
Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування.
Умовнi активи i зобов’язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ
Облiковi оцiнки
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов’язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.
«Критична облiкова оцiнка» є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними.
Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань.
Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнесстратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв.
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах.
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi
Резерв пiд знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiнення дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця.
Судовi спори i претензiї
Товариство може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку.
Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
6. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДКИ 1005,1010,1011,1012 БАЛАНСУ)
(тис.грн)
Транспортнi засоби Iншi основнi засоби (офiсна технiка, меблi, iн.) Усього Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2016 20 183 203 38
Надходження - 9 9 -
Вибуття - - - -
На 31.03.2017 20 192 211
38
Знос та збитки вiд зменшення корисностi
На 31.12.2016 20 177 197 -
Нарахований знос за звiтний перiод - - - -
Вибуття - - - -
На 31.03.2017 20 177 196 -
Залишкова вартiсть
На 31.12.2016 - 6 6 38
На 31.03.2017 - 15 15 38
7. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ (РЯДКИ 1015,1016,1017 БАЛАНСУ)
(тис.грн)
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна вартiсть
На 31.12.2016 6 662
Надходження -
Вибуття -
На 31.03.2017 6 662

Знос та збитки вiд зменшення корисностi
На 31.12.2016 4 119
Нарахований знос за звiтний перiод 49
Вибуття -
На 31.03.2017 4 168

Залишкова вартiсть
На 31.12.2016 2 543
На 31.03.2017 2 494
У звiтi про фiнансовi результати за 1-ий квартал 2017-ого року вiдображенi наступнi результати операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю:
- доходи вiд орендної плати – 2.070 тис.грн;
- прямi операцiйнi витрати, що включенi до собiвартостi послуг з оренди, - 2.11 тис.грн.
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 10 березня 2009 р. було укладено Iпотечний договiр вiд 23.03.2009р. № 60 мiж Нацiональним банком України, як Iпотекодержателем, та Товариством, як Iпотекодавцем. Предметом Договору є забезпечення вимог Iпотекодержателя, що випливають з Кредитного договору № 19 вiд 03.03.2009р., укладеного мiж Iпотекодержателем та Закритим акцiонерним товариством комерцiйним банком "ПриватБанк". Предметом iпотеки є нерухоме майно Товариства, що належить йому на правi власностi. У Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об’єктiв нерухомого майна на пiдставi Iпотечного договору вiд 23.03.2009р. № 60 зареєстровано заборону вiдчуження на нерухоме майно Товариства.
8. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 1125 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами покупцiв 31.03.2017 31.12.2016
Дебiторська заборгованiсть за наданi послуги з оренди 3282 3478
Резерв пiд зменшення корисностi (644) (644)
Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 2638 2834
Станом на 31.03.2017 року 91% дебiторської заборгованостi Товариства належить одному дебiтору, зобов’язання якого частково простроченi. Вказаний дебiтор є державним пiдприємством. У зв’язку з цим фактом керiвництво Товариства виражає впевненiсть, що заборгованiсть буде погашена у повному розмiрi, але дата погашення не вiдома. На вказану заборгованiсть сформований резерв пiд її знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами дебiторiв 31.03.2017 31.12.2016
Аванси виданi за послуги електропостачання 164 241
Заборгованiсть за договорами фiнансової допомоги 471 471
Iншi аванси виданi 67 3
Резерв пiд зменшення корисностi ( 471) ( 471)
Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 239 244
На 31.03.2017 р. та 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi товариства.
Резерв пiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв)
(тис.грн)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Разом
На 31.03.2017 644 471 1115
Нараховано за звiтний перiод - - -
Використано - - -
На 31.12.2016 644 471 1115

9. ГРОШI ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК 1165 БАЛАНСУ)
(тис.грн)
31.03.2017 31.12.2016
Грошовi кошти в банку в нацiональнiй валютi 140 596
Разом 140 596
10. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДОК 1190 БАЛАНСУ)
У рядку 1190 Балансу вiдображенi суми зобов’язань з податку на додану вартiсть в авансах отриманих. На 31.03.2017 року така сума становить 140 тис. грн. (на 31.12.2016 року – 86 тис. грн.).
11. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДОК 1400 БАЛАНСУ)
На 31 березня 2017 р. затверджений i повнiстю сплачений статутний капiтал становив 22 тис. грн., та складався з 2 147 700 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна.
12. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (РЯДОК 1500 БАЛАНСУ)
Вiдстроченi податковi зобов`язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць
Станом на дату Балансу вiдстроченi податковi зобов`язання не перераховувались та склали 24 тис.грн.
13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами постачальникiв 31.03.2017 31.12.2016
Заборгованiсть за капiтальний та поточний ремонт нерухомостi 2181 2509
Заборгованiсть за комунальнi послуги 81 99
Заборгованiсть за послуги з прибирання та обслуговування нерухомостi 1020 1308
Заборгованiсть перед iншими постачальниками 5 5
Разом 3287 3921
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1620 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами податкiв 31.03.2017 31.12.2016
Податок на прибуток - -
Податок на додану вартiсть - 7
Iншi податки та обов’язковi платежi 94 18
Разом 94 25
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами кредиторiв 31.03.2017 31.12.2016
Авансом отримана орендна плата 550 516
Разом 550 516
Iншi поточнi зобов`язання (рядок 1690 Балансу)
(тис.грн)
Види за основними групами кредиторiв 31.03.2017 31.12.2016
Зобов’язань з податку на додану вартiсть в авансах виданих 18 29
Разом 18 29
14. ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види доходiв 1кв 2017 рiк 1кв 2016 рiк
Доходи вiд оренди нерухомого майна 2070 1576
Разом 2070 1576
Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види доходiв 1 кв 2017 рiк 1 кв 2016 рiк
Дохiд вiд штрафних санкцiй 17 -
Разом 17 -
Iншi фiнансовi доходи (рядок 2220 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види доходiв 1 кв 2017 рiк 1 кв2016 рiк
Вiдсотки за депозит 3 4
Разом 3 4
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2050 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi елементи собiвартостi 1 кв 2017 рiк 1 кв2016 рiк
Поточнi ремонти нерухомого майна, що надається в оренду 854 509
Послуги з охорони - 1
Технiчне обслуговування iнфраструктури 171 157
Послуги з прибирання 117 118
Витрати на оплату працi виробничого персоналу 38 41
Вiдрахування на соцiальнi заходи 8 8
Амортизацiя 50 50
Комунальнi послуги 778 560
Податок на землю - -
Податок на нерухомiсть 94 -
Iншi витрати, що вiдносяться до собiвартостi послуг 5 1
Разом 2 115 1 445
Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види витрат 1 кв 2017 рiк 1 кв 2016 рiк
Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 42 31
Вiдрахування на соцiальнi заходи 9 7
Послуги зв'язку 5 4
Комунальнi послуги 12 9
Обслуговування обчислювальної технiки та програмного забезпечення 11 14
Послуги банкiв 1 1
Послуги зберiгача цiнних паперiв емiтента 13 27
Iншi адмiнiстративнi послуги 3 2
Разом 97 95

Витрати на збут (рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види витрат 1кв 2017 рiк 1кв 2016 рiк
Реклама - 30
Разом - 30
Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Основнi види витрат 1кв 2017 рiк 1кв 2016 рiк
Компенсацiя рiзницi за пенсiями науковим працiвникам - 117
Iншi операцiйнi витрати 3 4
Разом 3 121
Iншi витрати (рядок 2270 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грн)
Види доходiв 1кв 2017 рiк 1кв 2016 рiк
Iншi витрати 1 -
Разом 1 -
15. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦIЮ
Сума базового прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за звiтний перiод, що припадає на власникiв звичайних, на середньозважене число звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом року.
Базовий прибуток на акцiю за звiтний перiод, є таким:
(тис.грн)
1кв 2017 рiк 1кв 2016 рiк
Чистий прибуток (збиток), що припадає на власникiв звичайних акцiй (126) (111)
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу 2 147 700 2 147 700
Сума базового прибутку (збитку) на акцiю в грн (0,00587) (0,0517)
На 31 березня 2017 р. товариство не мало потенцiйних звичайних акцiй.
16. СУДОВI СПОРИ ТА ПРЕТЕНЗIЇ
Станом на 31 березня 2017 року ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" виступав стороною в наступних судових справах:
1) Справа №815/4953/13-а Постановою вiд 08.08.2013р. Одеський окружний адмiнiстративний суд вiдмовив у задоволенi позову ПАТ "ПII "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" до Одеського ТУ НКЦПФР про визнання протиправною та скасування постанови № 233-ОД-1-Е. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 05.06. 2015р. апеляцiйна скарга залишена без задоволення.
2) Справа №815/213/14 Постановою вiд 27.02.2014р. Одеський окружний адмiнiстративний суд задовольнив позовнi вимоги прокурора Малиновського р-ну м. Одеси в iнтересах держави в особi Одеське ТУ НКЦПФР у повному обсязi та постановив стягнути з ПАТ "ПII "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" заборгованiсть у розмiрi 17 000 грн.
3) Справа № 815/1762/14 Постановою вiд 23.04.2014р. Одеський окружний адмiнiстративний суд задовольнив позовнi вимоги Управлiння Пенсiйного фонду України в Малиновському районi м. Одеси у повному обсязi та постановив стягнути на користь Управлiння Пенсiйного фонду України в Малиновському районi м. Одеси з ПАТ "ПII "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" заборгованiсть по вiдшкодуванню виплати рiзницi мiж сумою пенсiї у розмiрi 34 915,68 грн. ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" подав 03.05.2014р. апеляцiйну скаргу на постанову Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 23.04.2014р. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 15.07.2014р. у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» вiдмовлено.
4 ) Справа № 815/3372/14 Постановою Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 10.09.14р. позов Управлiння ПФ України в Малиновському р-нi м. Одеса до ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" про вiдшкодування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної науковим працiвникам у розмiрi 19 774,62 грн. задоволено у повному обсязi. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 10.02.2014р. у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» вiдмовлено.

5) Справа № 815/2642/15 Постановою Одеського окружного адмiнiстративного суду вiд 11.08.2015р. позов Управлiння ПФ України в Малиновському р-нi м. Одеса до ПАТ "ППI "ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ" про вiдшкодування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної науковим працiвникам у розмiрi 46 151,85 грн. задоволено в повному обсязi. Рiшенням апеляцiйної iнстанцiї вiд 15.10.2015р. у задоволеннi апеляцiйної скарги ПАТ «ППI «Пiвденмедбiосинтез» вiдмовлено.
6) Справа № 815/496/17, 28.02.2017 року Одеський окружний адмiнiстративний суд винiс постанову, якою постановив стягнути з публiчного акцiонерного товариства "Проектно-пошуковий iнститут "Пiвденмедбiосинтез" (код ЄДРПОУ 00479907) на користь управлiння Пенсiйного фонду України в Малиновському районi м. Одеси заборгованiсть по вiдшкодуванню виплати рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної науковим працiвникам у розмiрi 108132,23 грн. (сто вiсiм тисяч сто тридцять двi гривнi 23 коп.).
Примiтки до фiнансової звiтностi за 1 квартал 2017 року на 18 (вiсiмнадцяти) аркушах затвердженi:
Керiвник __________________________________ /Зубов Д. М./
Головний бухгалтер __________________________________/Не передбачено/

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток